Bütçe ve Performans

  •      Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
  •      Bütçeyi hazırlamak,
  •      Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
  •      Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
  •      Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
  •      Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
  •      Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
  •      Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
  •      İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.