Etik Değerlerimiz

Başkanlığımız Yönetici ve Çalışanları
Mevzuat hükümleri doğrultusunda daire başkanlığımız görev, yetki ve sorumluluk alanında yer alan hizmetlerin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu hizmeti verdiğinin bilinç ve anlayışıyla;

  • Birimlerin, hizmet taleplerini en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve sunulan hizmetlerden memnuniyeti artırmak için çalışmayı,
  • Görev, Yetki ve Sorumluluklarını; İnsan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
  • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
  • Görev, Yetki ve Sorumluluklarını;  Hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
  • Enstitü kaynaklarını kamusal amaçlar ve sunulan hizmetler dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
  • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmet sunulan Enstitü Personeline ve çalışma arkadaşlarına karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
  • Mevzuat ile belirlenen Kamu etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt eder.