İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

  •      İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
  •      İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
  •      Ön malî kontrol görevini yürütmek,
  •      Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.