Kanunlar

• 2011 Yılı MerkeziYönetim Bütçe Kanunu

• 2012 Yılı MerkeziYönetim Bütçe Kanunu

• 2013 Yılı MerkeziYönetim Bütçe Kanunu

• 2014 Yılı MerkeziYönetim Bütçe Kanunu

• 2015 Yılı MerkeziYönetim Bütçe Kanunu

• Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

• 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

• 6772 Sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun

• 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

• 832 Sayılı Sayıştay Kanunu

• 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

• 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

• 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Son Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

• 7201 Sayılı Tebligat Kanunu

• 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu (Son Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

• 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

• 2489 Kefalet Kanunu

• 2547 Sayılı Yüksekoğretim Kanunu

• 2914 Yükseköğretim Personel Kananunu

• 2886 Devlet İhale Kanunu

• 4749_Sayili_Kamu_Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

• 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

• 5227 Kamu Yonetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

• 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

• 6245 Harcirah Kanunu