Stratejik Planlama

• Stratejik Planlamaya Orgaizasyonu

• Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu

• Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara İlişkin Tebliğ (2011)

• Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)

• Orta Vadeli Program (2012-2014)

• Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar(2012)

• Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Raporu(2010)

• Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi(2007)

• Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi

• İzmir Bölge Planı(2010-2013)

• İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı(2006-2017)

• İzmir Üniversiteleri Stratejik Planları(Ege-Dokuz Eylül)

• İYTE Stratejik Plan 2008-2012

• Kalkınma Bakanlığı Stratejik Planı

• İYTE 2013-2017 Kurumsal Strateji Planı Gelişme Eksenleri Taslağı