Bütçe ve Performans

     GÖREV TANIMI

  • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
  • Bütçeyi hazırlamak,
  • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
  • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
  • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
  • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
  • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
  • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
  • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.